ANLB Check


Stap 2 van 4

 


STAP 2: bekijk de beheerstrategie van het Collectief Rivierenland:


In de beheerstrategie geven Collectief Rivierenland aan in welke gebieden welke doelsoorten uit het Natuurbeheerplan van de provincie gerealiseerd kan worden, en welke beheerpakketten daarvoor ingezet kunnen worden.

Dit betreft een intern beleidsdocument waar u geen rechten aan kunt ontlenen. Wel geeft het de spelregels aan op basis waarvan Collectief Rivierenland bepaalt welke percelen wel en niet in aanmerking komen voor deelname aan het ANLb en welke beheerpakketten mogelijk zijn.

 

  1. Download de beheerstrategie CR voor beheerjaar 2018.
  2. Zoek het Leefgebied op waaronder uw percelen/landschapselementen/randen vallen. Dit is bijvoorbeeld “Droge dooradering” of “Open grasland”. Neem de instapeisen en voorwaarden door voor het meedoen aan het ANLb in het betreffende Leefgebied. 
  3. Een belangrijk aandachtspunt is dat deelname alleen mogelijk is bij een hoge kwaliteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het beheer is gericht op doelsoorten (zoals bijvoorbeeld steenuil en kamsalamander). Dat houdt o.a. in dat naast een landschapselement zoals een poel, houtsingel of knotbomenrij ook een kruidenrijke graslandrand, akkerrand of struweelrand dient te liggen. 

 


Passen uw wensen bij onze beheerstrategie?

 

JA ga naar stap 3

 

NEE