Help de bij!

 

 

Bijenvolken hebben de mens altijd geboeid. Niet alleen vanwege de productie van honing, maar ook door de unieke samenwerking die ze aangaan met elkaar en de verzorging door de imker.
In het verleden werden op vrijwel alle boerenbedrijven bijenvolken gehouden. Honingbijen zijn dan ook nauw verbonden met de eerste ontwikkelingen van de landbouw. De afgelopen twee eeuwen is de landbouw echter steeds verder geïndustrialiseerd. Hierdoor is het platteland minder geschikt geworden voor bijenvolken.

 

 

Meer bloei in Rivierenland

Ter voorkoming van uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen leggen akkerbouwers en veehouders bufferzones langs slootkanten aan. Waterschap Rivierenland geeft hiervoor een subsidie. Ook hebben we een aantal van deze bufferstroken "bij-vriendelijk" gemaakt, door een bloemenmengsel in te zaaien dat de hele zomer bloeit met aantrekkelijke bloemen voor bijen en hommels. Hiermee wordt het aanbod van nectar en stuifmeel wordt gedurende het gehele zomerseizoen vergroot.

Onder andere op het akkerbouw en fruitteeltbedrijf De Kortenhof in Erichem, het gemengde bedrijf De Terp in Erichem en Landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt samen met de zorgimkerij in Beesd zijn deze drachtplantenveldjes te vinden.

 

Honingbijen

Honingbijen zijn verreweg de belangrijkste bestuivers van cultuurbewassen. Zij zijn daarin onvervangbaar. Andere bestuivers vervullen kleine beetjes. Voor de bestuiving in de natuur zijn alle bijen en andere bestuivende insecten balangrijk ( biodiversiteit).

De honingbij hoort thuis in Nederland, maar komt amper meer in het wild voor. Achtduizend (meest hobby-) imkers zorgen voor 50.000 tot 80.000 volken met een mooie landelijke spreiding. Het aantal imkers en volken loppt terug.

Honingbijen verzorgen het merendeel van de bestuiving van Nederlandse cultuurgewassen en dragen bij aan de bestuiving in de natuur. De waarde van bestuiving is groot, de waarde van bijenproducten is "laag".

Cultuurgewassen: de waarde van de bestuiving, voornamelijk door de honingbij is in Nederland groot. ook andere bbestuivers leveren veel op. In Nederland zijn groenten, bloemen en fruit heel belangrijk. Juist deze producten zijn erg kwetsbaar bij eventueel wegvallen van de bestuiving door bijen. 

Natuur: insectenbestuiving is erg belangrijk voor de biodiversiteit; 80% van de plantensoorten heeft insectenbestuiving nodig, 15% wordt bezocht door honingbijen.

 

 

 

 

 Zonder de bij zou de voedselvoorziening voor de mens en talloze dieren in gevaar komen .....