Deelnemers Natuurinclusief Betuws Boeren aan de slag

 

 

Dit voorjaar is het project Natuurinclusief Betuws Boeren van start gegaan. Het is het vervolg op het project van vorig jaar waar gestart is met het planten van hagen en inzaai van kruiden randen voor het bevorderen van de biodiversiteit.  In dit project ligt de aandacht op het vergroten van de biodiversiteit en het benutten ervan in de bedrijfsvoering. Daarmee willen we de bestuiving bevorderen en insecten aantrekken voor een natuurlijke plaagbestrijding. Verder draagt het bij aan een mooier landschap.  Het project is gestart met 24 deelnemers, waarvan 10 uit het gebied van TCW, 12 uit Lingewaard en 2 uit het Land van Maas & Waal. Deelnemers zijn akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers en boomtelers. Het project loopt tot eind 2022.

Bij de start hebben de deelnemers per sector keuzes gemaakt met welke maatregelen ze dit jaar ervaring willen opdoen.

 

De boomtelers starten met grasbanen en bloemenstroken tussen de rijen met laanbomen. Met de bloemenmengsels willen ze bereiken dat er meer insecten en natuurlijke vijanden komen voor natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten;  het gebruik van insecticiden kan dan minder worden.  In de zwartstroken onder de bomen gaan ze machines inzetten voor mechanische onkruidbestrijding.

De fruittelers zaaien bloemenstroken tussen de rijen. Vooraf is gekeken naar de samenstelling van het bloemenmengsel; hiermee willen ze de biodiversiteit bevorderen om meer bijen aan te trekken en natuurlijke plaagbestrijding te bevorderen.

De akkerbouwers zetten in op de toepassing van meerjarige akkerranden. Dit doen zij door een mengsel te kiezen met meerjarige kruiden. Het voordeel hiervan is dat de grond niet meer geploegd hoeft te worden,  waardoor voedsel en schuilplaatsen beschikbaar blijven voor de insecten.

De melkveehouders starten met de uitwisseling van de ervaringen met kruidenrijk grasland. Daarvoor vindt eerst een inventarisatie plaats van de huidige situatie, en kijken ze vervolgens samen wat het optimale beheer is voor het goed in stand houden van het gewas en de benutting ervan.

 

Dit voorjaar is er al veel gezaaid, en de ervaringen worden nu uitgewisseld tussen de deelnemers en de adviseurs in het project. Dit najaar evalueren ze de ervaringen; volgend jaar gaat het project verder met meer deelnemers.

 

Het project wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband ANV Lingestreek en De Fruitmotor. Ook VANL Tieler- en Culemborger Waarden steunt het project. Het project is financieel mogelijk gemaakt door een POP3 subsidie en een bijdrage van de lokale RABO banken. Voor meer informatie:

 

Projectleider,

Bert Snel
bert.sneladvies@gmail.com

 

  

  

 Foto: Inzaaien kruidenstrook op fruitteeltbedrijf