Het rivierengebied is de moeite waard ……..

  

De VANL - TCW is een vereniging die,  zich met haar leden,  inzet voor het behoud en het verbeteren van de natuurwaarden van het landschap in de Tieler- en Culemborgerwaarden. De VANL - TCW  wil het  agrarisch- economisch en maatschappelijk belang verbinden met de zorg voor biodiversiteit in natuur en landschap. De VANL - TCW werkt hiertoe samen met agrariërs, burgers, lokale overheden en andere betrokken organisaties en instellingen uit de regio.

De VANL - TCW levert een zichtbare bijdrage aan het verduurzamen van land- en tuinbouw in onze regio. Deze bijdrage vindt voor een groot deel plaats door middel van het coördineren van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor het Collectief Rivierenland.  Dit beheer is gericht op het behouden, beschermen en verbeteren van de landbouw en omgeving van dieren, verbeteren van de waterkwaliteit en dragen bij aan de klimaatdoelen. De VANL - TCW voert  dit beheer uit samen met agrariërs uit de regio en door boeren en burgers met elkaar te verbinden. Zo spelen de boeren en vrijwilligers een belangrijke rol in het weidevogel- en akkervogelbeheer. 

Om de natuur en het landschap uit de regio duurzaam te kunnen beheren,  zoeken we als VANL - TCW ook actief zelf naar samenwerking met de lokale overheid en andere partijen.  Uitgaande van onze visie is het van belang dat we zichtbaar zijn voor boeren, burgers en andere betrokkenen en dat al deze partijen zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor natuur- en landschapsbeheer.

 

 

 

Snel naar

 

 

 

 

 

 

 

 

  


De VANL-TCW geeft boerenlandvogels meer toekomst


 

 

 

UITGELICHT:  

  

ANLBMet ANLB dragen boeren en overige agrarische grondgebruikers bij aan de biodiversiteit in onze regio. Daarvoor bestaat er een marktconforme vergoeding. Boeren en natuur gaan heel goed samen. Het agrarische natuur- en landschapsbeheer geeft daar op een goede manier vorm aan, .....

Lees meer >>>

HoogstamfruitIn oktober 2016 is de afdeling Hoogstamfruit Rivierenland opgericht als onderafdeling van VANL- TCW. De doelstelling is met name het instand houden van oude fruitrassen, het behoud van hoogstamboomgaarden in het landschap van Rivierenland en het stimulieren van nieuwe aanplant. 

Lees meer >>>

De steenuilDe Steenuil is de kleinste onder onze uilen. Hij is herkenbaar aan de geringe grootte (22 cm) en de plompe gestalte. De heldere citroengele ogen met de donkere pupil en de afgeplatte kop geven hem een fel en streng uiterlijk. Het verenkleed is van boven bruin met op de kop enige witte vlekken.

Lees meer >>>

 

 BOEREN MET NATUUR 

 

 

WeidevogelsHet beheer van weidevogelgebieden is in handen van agrarische natuurverenigingen boeren en natuurbeschermingsorganisaties. Gebiedsgericht samen te werken en contracten af te sluiten met de overheid om het beheer van gras- en bouwland af te stemmen op het voorkomen van weidevogels.

Lees meer >>>

  

Plasdras

 
In de gebieden van VANL-TCW realiseren we samen met de boer een nieuw plasdras perceel. Het weiland wordt weer vochtig, met natte plekken en de bodem wordt weer zacht. De VANL-TCW stelt daarvoor een plasdraspomp/zonnepomp ter beschikking. Met behulp van de plasdraspomp .....

Lees meer >>>

  

PatrijzenPatrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap ...... De patrijs is een kleine gedrongen hoender met een lengte van 30 cm en ..

Lees meer >>>


   

 

 

VANL-TCW

Momenteel beheren wij voor Collectief Rivierenland en met onze deelnemers (± 200) ruim 1.600 hectare aan agrarische natuurgebieden. Dit zijn onder andere weidevogelgebieden, oude hoogstamboomgaarden, maar ook landschapselementen als knotbomen, heggen en poelen. 
Dit doen wij voor het behoud van het karakteristieke rivierenlandschap met zijn kenmerkende soorten als de patrijs, de steenuil, de grutto en de kamsalamander. 

 

Hoe?

Onder andere via de subsidieregeling Agrarisch- Natuur en Landschapbeheer (ANLb) waarbij grondeigenaren een vergoeding krijgen voor het beheer van natuur en landschap.
 

 

 

  

 

 

 

De belastingdienst heeft de VANL-TCW  aangemerkt
als een algemeen nut beogende instelling.
Klik op het logo ANBI voor meer informatie.
           

 


 

  

Volg ons op: